Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Supronowicz

Marta Supronowicz – adwokat, mediator sądowy, Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz absolwentka Podyplomowych Studiów Mediatorów Sądowych Uniwersytetu w Białymstoku. Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Supronowicz zapewnia szeroki zakres usług realizowanych zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Kancelaria prowadzi sprawną i profesjonalną obsługę prawną popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Przy wykonywaniu zlecenia dostosowuje zakres oferowanych usług do indywidualnych potrzeb każdego Klienta bez względu na stopień skomplikowania danej sprawy.

Dane firmowe

Adres korespondencyjny

Oferta Kancelarii

Zakresem usług objęte są między innymi następujące rodzaje spraw:

SPRAWY CYWILNE

 • stwierdzenie zasiedzenia

 • reprezentacja we wszelkich sporach sądowych wynikłych z wykonywania umów a także mających podstawę we wszelkich innych zdarzeniach o charakterze cywilno-prawnym.

 • roszczenia wynikające z nienależytego wykonywania umowy

 • bezpodstawne wzbogacenie i świadczenie nienależne

 • zniesienie i podział współwłasności

 • uchylenie się od skutków prawnych złożonych oświadczeń woli

 • sprawy wieczystoksięgowe

 • ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa

 • sądowe orzeczenie zastępujące oświadczenie woli

 • pozwy zbiorowe

 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy

 • sporządzanie umów, dokumentów a także doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań prawnych we wszelkiego rodzaju stosunkach cywilno-prawnych

 • sądowe i pozasądowe zniesienie współwłasności

  Kancelaria oferuje kompleksową obsługę wszelkich spraw spadkowych, a ponadto:

 • doradzamy w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku,

 • przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku,

 • reprezentujemy wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym,

 • wnioskujemy o obalenie testamentu i prowadzimy sprawy sądowe w tym zakresie,

 • przeprowadzamy dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku

Kancelaria podejmuje się reprezentacji swoich Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach z zakresu prawa rodzinnego, między innymi: Sprawy małżeńskie tj.:

 • rozwód

 • separacja

 • problematyka małżeńskich ustrojów majątkowych

 • podział majątku wspólnego małżonków

 • alimenty

  Sprawy z zakresu stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi:

 • ustalenie i wykonywanie kontaktów z dziećmi

 • sprawy z zakresu pozbawienia, ograniczenia i wykonywania władzy rodzicielskiej

 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

 • alimenty

 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/ macierzyństwa

 • uznanie ojcostwa

 • sprawy o przysposobienie

  Kancelaria podejmuje się aktywnej obrony swoich Klientów w następujących rodzajach spraw:

  • sprawach karnych,

  • sprawach karno-skarbowych,

  • wykonawczych – w szczególności: postępowania w przedmiocie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

  • w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe

  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem w procesach karnych, zarówno w stadium postępowania przygotowawczego jak i sądowego

   Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego (dotyczących wymeldowania, pozwoleń budowlanych i  wodno-prawnych, warunków zabudowy, prawo ochrony środowiska, postępowanie przed inspekcją nadzoru budowlanego). W szczególności w  zakresie:

  • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,

  • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,

  • reprezentacji w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi,

  • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia.

   Ponadto:

  • Kancelaria podejmuje się kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców w każdej formie prawnej- począwszy od przedsiębiorców działających na rynku jednoosobowo jak i w formie spółki cywilnej a także spółek handlowych- zarówno osobowych (np. spółka jawna) jak i kapitałowych (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna)

   Kancelaria oferuje doradztwo prawne oraz reprezentacje przed sądem pracy pracodawców oraz pracowników, w szczególności w procesach dotyczących:

   • zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy,

   • zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy,

   • nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy,

   • ustalenia stosunku pracy,

   • molestowanie, mobbing i dyskryminację.

   Ponadto:

   • przygotowujemy projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,

   • doradzimy w zakresie zwolnień grupowych, opiniujemy również układy zbiorowe pracy, przygotowujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych,

   • oferujemy porady prawne w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części,

   • bierzemy udział w negocjacjach oraz doradzamy w sporach ze związkami zawodowymi.

 

Formularz kontaktowy

 ____  _  _       _  _ 
 |___ \ | | | |   /\   | | | |
  __) | | |__| |  / \  | | | |
 |__ < | __ |  / /\ \  | | | |
 ___) | | | | | / ____ \ | |__| |
 |____/ |_| |_| /_/  \_\ \____/